Please enable JS

Melek Yatırımcılık

Melek yatırımcılık hakkında bilmedikleriniz
Melek Yatırımcı
Bireysel Katılımcı
Nedir?

Melek Yatırımcı, finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yapan, gerektiğinde sahip olduğu bilgi ve deneyimi yatırım yaptığı girişimi büyütmek üzere kullanan kişidir. Melek Yatırımcılar genellikle yüksek katma değer sağlama ve/veya hızlı büyüme potansiyeline sahip yeni girişimlere erken aşamada yatırım yaparlar.

Ülkemizde bireysel (melek) yatırımcılığı teşvik etmek, bireysel katılım yatırımı ile ilgili uygulamaları düzenlemek ve bireysel yatırımcıların yatırım yaptığı girişimleri korumak üzere 15 Şubat 2013 tarihli 28560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Hakkında Yönetmelik” uygulamaya konulmuştur. Ülkemiz, Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik ile melek yatırımcılara sunulan vergisel teşvikler yönünden dünyadaki en iyi uygulamalardan biri olmuştur.

img


BKS yönetmeliğine göre kişilerin bireysel katılım yatırımcısı olmaları için 5 yıl geçerliliği olan Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, bu lisansı çıkararak, söz konusu yönetmelik kapsamında önemli gelir vergisi indirimi elde etmektedirler. Sağlanan vergi indirimi yıllık 1.000.000,00 TL’yi geçememekte ve yapılan yatırıma göre vergi indirim oranı değişiklik göstermektedir. Eğer yatırım yapılan şirket kurulum aşamasında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK veya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kurumlarından Ar-Ge ve yenilikçilik programları kapsamında destek almış ise vergi indirim oranı %100, almamış ise vergi indirim oranı %75 olmaktadır.

Bireysel Katılım Yatırımcısı lisansı alınabilmesi için aşağıdaki şartlardan birine sahip olmak gerekmektedir:

 • Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar;
  1. Lisans almadan önceki iki yıl için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir unsurlarının veya ücretli çalışanlar için yıllık ücretlerinin gayrisafi tutarları toplamı olarak ifade edilen yıllık gayrisafi geliri en az 200.000 TL olan veya,
  2. Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri en az 1.000.000 TL olan yatırımcılardır.
 • Tecrübeli yatırımcılar aşağıdaki şartlardan herhangi birini karşılayan kişilerdir;
  1. Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan,
  2. Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir işletmede genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan,
  3. BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında son mali yıldaki net satışları 5.000.000 TL’nin altında olan ve halka açık olmayan bir veya daha fazla şirkette BKY olarak ortak olan,
  4. Büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki bir veya daha fazla şirkete asgari 20.000 TL sermaye koyan.


BKY Lisansı nasıl alınır?

BKY lisansı başvuruları, akredite edilmiş BKY ağları aracılığıyla 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgelerle Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılır. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymiş kişiler, 5 inci maddedeki şartları taşısalar bile lisans başvuruları kabul edilmez.BKY ile İlgili Diğer Hükümler

BKY

Yatırım sınırı ve faaliyet alanları

BKY’ler, dördüncü bölümde belirtilen ortak yatırımlar hariç lisanslarının beş yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla yirmi farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için devlet desteği alabilir. Bu sınırı aşan yatırımlar için devlet desteği sağlanmaz. BKS Yönetmeliği Ek-2de yer alan devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektör veya faaliyetler dışındaki BKS yatırımları devlet desteğinden yararlandırılmaz.

BKY

Asgari ve azami yatırım tutarları

BKY’nin girişim şirketine koyduğu sermayenin indirimden yararlanabilmesi için BKY tarafından her bir girişim şirketinde iktisap edilen şirket hisselerinin bedeli emisyon primi dahil 20.000 TL’den az ve yıllık bazda 1.000.000 TL’den fazla olamaz. Ancak BKY tarafından farklı girişim şirketlerine yapılacak yatırımların toplamı bu tutarı aşabilir.
BKY’ler tarafından, dördüncü bölümde belirtilen esaslar dahilinde Bakanlığa şeklinde değiştirilmiştir. bildirimde bulunması kaydıyla yapılacak ortak yatırımlarda yıllık bazda her bir girişim şirketine yapılacak yatırım için konulacak sermayenin azami tutarı emisyon primi dahil 2.000.000 TL olarak uygulanır. Ortak yatırım için aranan şartları taşımaması durumunda her bir girişim şirketine BKY’ler tarafından yatırılan toplam sermaye yıllık emisyon primi dahil 1.000.000 TL’yi aşamaz.

BKY

Vergi muafiyetinden yararlanma

BKY’ler girişim şirketlerine yapacakları yatırımların vergi desteğinden yararlanması için 21 inci maddede belirtilen belgelerle yatırım yapmadan Bakanlığa başvuruda bulunurlar. Bu müracaatlar BKY adına üyesi olduğu BKY ağı tarafından yapılır.

BKY

İş planı

BKY’lerin girişim şirketine koydukları sermayenin vergi desteğinden yararlanması için BKY’nin girişim şirketiyle veya girişimci ile mutabık kaldığı bir iş planını Bakanlığa sunması gerekir.
BKY’lerin girişim şirketlerine koydukları sermayeyi hangi amaçla ve ne kadar sürede kullanacaklarını gösteren iş planları ek 3’teki örneğe uygun şekilde hazırlanır.
İş planı, BKY’nin yatırım planını gösteren beyandır.
İş planı Bakanlıkça yatırımın gerçekleşme aşamalarının takibi amacıyla kullanılır.

BKY

Esas sözleşme

BKY ve girişimciler esas sözleşmeyi kendi ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda düzenler. Düzenlenen esas sözleşme taslağı nihai hale gelmeden önce 21 inci madde kapsamında Bakanlığa gönderilir. Bakanlık esas sözleşme hükümlerinde BKS mevzuatına aykırı bir husus bulunup bulunmadığını kontrol eder.
Girişimci ve BKY esas sözleşme dışında karşılıklı hak ve sorumluluklarını teminat altına alan sözleşme ya da sözleşmeler yapabilir. Ancak yapılan sözleşmeler esas sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil edemez.
BKY’ler girişim şirketlerine koydukları sermaye karşılığında girişimciden borç doğurucu nitelikte bir belgeyi imzalamasını talep edemez, ipotek, rehin gibi teminatlar alamaz, temlik ve temettü garantisi talep edemez.

BKY

BKY’lerin asgari ve azami ortaklık payı

BKY’ler ya da BKY ortaklıkları girişim şirketinde hâkim ortak olamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte girişim şirketini kontrol edemez. BKY’ler tek başlarına veya birlikte veya eşi ya da kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları ile birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayeyi temsil eden payların ve payların temsil ettiği toplam oy hakkının %50’sinden fazlasına sahip olamaz ve yönetim kurulu üyelerinin %50’sinden fazlasını atayamaz. BKY’ler girişim şirketinin yönetim kurulunda temsil edilme hakkı sağlayan imtiyazlı paylara sahip olabilir. Bu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla BKY ve girişimci, önem arz eden konular için BKY’ye girişim şirketinin yönetiminde veto hakkı veren imtiyazların ve girişimciye getirilebilecek kısıtlamaların kapsamını serbestçe belirleyebilir.

BKY

BKY’lerin girişim şirketi yönetimine katılımı

BKY’lerin girişim şirketi yönetimine katılımı resmi yönetim organına katılımla sınırlıdır. Bu katılım, genel kurul, yönetim kurulu yahut danışma kurulu veya komitesi vasıtasıyla gerçekleşir. BKY girişim şirketinde yönetim kurulu dışında idari görev alamaz ve şirket personeli olarak çalışamaz. BKY girişim şirketinden herhangi bir şekilde ücret ya da maaş alamaz.